Call now:

+972-2-561-0960

Worldwide Shipping
 
 
Psukim List

Psukim list

 

ויהי בנסוע הארון
תורה ה' תמימה משיבת נפש
וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם
וחיי עולם נטע בתוכנו
תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו
ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם
ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך
ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו
בני ציון יגילו במלכם
עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
ה' אהבתי מעון ביתך ומקום משכן כבודך
לך אלי תשוקתי
דע לפני מי אתה עומד
'שבחי ירושלים / ירושלם את ה
ושמחת בחגך והיית אך שמח
טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון
וכל נתיבותי' שלום
ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם
זה השער לה' צדיקים יבואו בו
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום
תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב
שויתי / שיויתי ה' לנגדי תמיד
'פיתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה
בבית אלהים נהלך ברגש
ואהבת לרעך כמוך
'זה השלחן / השולחן לפני ה
כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים
שלש רגלים תחג / תחוג לי בשנה
אבינו מלכנו כתבנו בספר חיים טובים
פתח שערי שמים לתפלתנו / לתפילתנו
אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפלתנו / לתפילתנו
ונתת שלום בארץ ושמחת עולם ליושביה
והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בנית לשמך
אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות
ואני תפלתי לך ה' עת רצון
והביאנו לציון עירך ברמה ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם
מה טובו אהליך יעקב
אדני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך
אלה מועדי ה' מקראי קודש
צדיק כתמר יפרח
אור זרוע לצדיק
אור חדש על ציון תאיר
הורני ה' דרכך ונחני בארח מישור
ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען יטב לך
ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך
אבינו מלכינו שמע קולנו חוס ורחם עלינו